1,210,609 hits to date (July 23, 2014)

I S S E Y - OG magazine cover boy!

"Geijutu towa ippan ni mitomerareteiru hinkou tono kyokaisenwo koete nomigenzon suru mono de aru." -biron (1975)

ENTERENTER